Chứng Chỉ Số SSL Là Gì ?

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser). Tiêu chuẩn này hoạt động và đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều riêng tư và toàn vẹn. SSL hiện tại cũng là tiêu chuẩn bảo mật cho hàng triệu website trên toàn thế giới, nó bảo vệ dữ liệu truyền đi trên môi trường internet được an toàn.

  • Bảo mật dữ liệu: dữ liệu được mã hóa
  • Toàn vẹn dữ liệu: dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc
  • Xác thực website, giao dịch
  • Xác thực website, giao dịch